Nadácia Ekopolis aj v roku 2016 podpoprila program “Živé chodníky”, ktorý vníma turistiku a cykloturistiku ako spoločenský ekonomický a enviromentálny spôsob cestovného ruchu. Cieľom programu je trvalá udržateľnosť, obnova a vylepšovanie infraštruktúry chodníkov, verejných priestorov, ale aj zlepšovanie životného prostredia, ochrana a tvorba krajiny.

Od roku 2014 je partnerom projektu spoločnosť Sedita. Prostredníctvom programu”Živé chodníky”  a vďaka ich finančnej podpore sme uskutočnili obnovu cykloturistického značenia na trase Rodinnej cestičky Zvolen-Banská Bystrica. Realizovala sa výmena cykloturistického značenia, obnova a osadenie nových cyklosmerovníkov, inštalovanie dvoch panelov s cyklomapami na oddychových zónach. Vo Zvolene sme inštalovali prvý servisný stojan,  s pumpou a cyklonáradim, kde si cyklisti môžu urobiť základnú opravu a údržbu svojho bicykla. Stojan je technicky pripravený na inštaláciu cyklonabíjačiek pre E-Biky, našou snaho do budúcnosti je inštalácia ďalších multifunkčných stojanov.

 

Obec  Kováčová v spolupráci s Cyklo Adventure Slovakia a Holidaypark Kováčová usporiadali cyklojazdu pod názvom “Spoznajme sa na bicykli”. Cieľom projektu je, spojiť obce Budča, Kováčová, Sielnica a mesto Sliač, značenými cyklotrasami. Obec Kováčová finančne prispela čiastkouu 2000 Eur na obnovu a  vyznačenie nových cyklotras, v obci bol osadený informačný panel s cyklomapou existujúcich a plánovaných cyklotrás. Myšlienkou podujatia je podpora cykloturistiky a rozvoja cestovného ruchu v regióne.  Účastníci absolvovali trasy v dl’žke 31 km, ktoré boli značené už novým spôsobom. Každá cykloznačka obsahuje, okrem dĺžky trasy, aj piktogram informujúci o náročnosti trasy / rekrea, sport, expert / a určuje charakter trasy pre horskú alebo cestnú cykloturistiku. Cyklojazda trvala približne 3 hodiny so zastávkami v obci Budča, Sielnica, Bikecentre Sliač a pri guláši a občerstveni v autokempingu Kováčová. Zaujímavím pre učastníkov bola návšteva kostola v Sielnici kde si vypočuli krátku ukážku hry na organ so sústavou 2066 píšťal, tento francúzsky typ organu je na Slovensku ojedinelý.